Merkezi Log Server Oluşturulması

Kaynaklar
LYK'18 - GNU/Linux Sistem Yönetimi 2. Düzey [Erdem Bayer]

NOT 1: Eksik ya da yanlış gördüğünüz yerler için Pull Request atabilirsiniz [0]
NOT 2: Yazı ile ilgili düşüncelerinizi yorum yazarak belirtirseniz sevinirim :)


Rsyslog Nedir ?

Rsyslog, log’ların yönlendirilmesini sağlayan, UNIX tabanlı sistemlerde çalışan, açık kaynak bir yazılımdır. Temel syslog protokolünü uygulayan rsyslog; içeriğe dayalı filtreleme, zengin filtreleme yetenekleri, esnek yapılandırma seçenekleri ile göze çarpar. Ayrıca taşıma için TCP’yi kullanma gibi özellikler ekler. [1]


Rsyslog Nasıl Çalışır ?

Bir süreç tarafından log yazılacağında, log ilk olarak /dev/log‘a yazılır.

Örneğin postfix tarafından bir log yazılmak istendiğinde, ilgili log /dev/log’a yazılır. rsyslog tarafından dinlenen /dev/log’daki log mesajı; rsyslog tarafından /var/log/mail’e yazılır.

/dev/log bir socket’tir.


Peki rsyslog, /dev/log’a yazılan log’ları nereye yazacağını nasıl anlıyor ?

Log’ların nereye, hangi aciliyet ile yazılacağını belirtmek için 2 etiket kullanılır ;

 • Facility (type)
 • Severity (level)

Facility ile hangi türde bir log mesajı olduğu belirtilir;
Severity ile de hangi aciliyette bir log olduğu belirtilir.

Facility ve Severity türleri bellidir, ekleme çıkarma yapılamaz.


Facility [2]

Numarasal KodFacilityAçıklama
0kernkernel messages
1useruser-level messages
2mailmail system
3daemonsystem daemons
4authsecurity/authorization messages
5syslogmessages generated internally by syslogd
6lprline printer subsystem
7newsnetwork news subsystem
8uucpUUCP subsystem
9cronclock daemon
10securitysecurity/authorization messages
11ftpFTP daemon
12ntpNTP subsystem
13logauditlog audit
14logalertlog alert
15clockclock daemon (note 2)
16local0local use 0 (local0)
17local1local use 1 (local1)
18local2local use 2 (local2)
...
...
23local7local use 7 (local7)

Severity [3]

Numarasal KodSeverityAçıklama
0emergsystem is unusable
1alertaction must be taken immediately
2critcritical conditions
3errorerror conditions
4warningwarning conditions
5noticenormal but significant condition
6infoinformational messages
7debugdebug-level messages

Birkaç Örnek

logger ile log mesajı üretebiliriz.

Örneğin aşağıdaki gibi bir log oluşturulalım.

[root@log ~#] logger "first log we sent"

CentOS’da bu log /var/log/messages’a düşecektir.

[root@log ~#] less /var/log/messages

logger’da facility ve severity belirtmek için -p parametresi kullanılır.

Örneğin aşağıdaki gibi bir log oluşturulalım.

[root@log ~#] logger -p mail.alert "postfix is down."

Bu log, /var/log/maillog’a düşecektir.

[root@log ~#] tail -10 /var/log/maillog

Eğer normalde olmayan bir facility ya da severity kullanmaya çalışırsak hata verecektir.

[root@log ~#] logger -p mesaj.onemli "cok onemli bir mesaj."


Rsyslog Konfigürasyon Dosyaları

Rsyslog konfigürasyon dosyası /etc/rsyslog.conf‘dir. Ayrıca /etc/rsyslog.d/ dizini altına conf uzantılı bir dosya konulursa, aynı şekilde işleme alınır.

Modül’ler ise /usr/lib64/rsyslog/ dizini altında bulunur. Örneğin; imtcp modülü sayesinde tcp üzerinden log alınabilir, modüllerin kullanması için load’lanması gerekir. Bunun için konfigürasyon dosyasında aşağıdaki gibi load’lama yapılabilir.

$ModLoad imtcp

Aslında rsyslog çalışma mantığı direkt, rsyslog tarafından /dev/log’un okunması ve /var/log/ altında ilgili dosyaya yazılması şeklinde değildir. Araya bir çok modül girebilir. imuxsock modülü sayesinde /dev/log okunabilir..

Şimdi ufaktan konfigürasyon dosyasını kurcalamaya başlayalım.

[root@log ~#] vim /etc/rsyslog.conf

Dosyada ayarlar incelendiğinde bazılarının başında "-" olduğu gözükür. Bu “sync” işleminin yapılmasına gerek olmadığı belirtmek içindir. Ama aslında günümüzde bir işlevi yoktur. Eskiden rsyslog tarafından yazma işlemi yapıldıktan sonra sync yapılırken, günümüzde bu işlem yapılmamaktadır. Yani “-” yazılsa da yazılmasa da sync yapılmaz.

Şimdi test amacıyla bir kural satırı ekleyelim. Aşağıdaki satırı, konfigürasyon dosyasında uygun bir yere ekleyin.

Bu kural satırı şunu söylemektedir; security facility ile gelen log’lardan alert severity’e sahip, auth facility ile gelenlerin de hepisini /var/log/sec-logs dosyasına yaz.

security.alert;auth.*    /var/log/sec-logs

Şimdi bu ayarı kontrol etmek için dosyayı kayıt edip çıkalım. Yapılan konfigürasyon değişikleri için servisi reload’lamalıyız.

[root@log ~#] systemctl force-reload rsyslog

Herhangi bir sorun olup olmadığını görmek için status’e bakmayı da unutmayın.

[root@log ~#] systemctl status rsyslog

Şimdi yaptığımız kuralı test edelim. Aşağıdaki gibi 2 tane log yollayalım.

[root@log ~#] logger -p security.warning "someone trying to hack you."
[root@log ~#] logger -p auth.alert "you are under bruteforce attack."

Ardından aşağıdaki gibi oluşturduğumuz log’ların yazıldığını görebiliriz.

[root@log ~#] cat /var/log/sec-logs

Örneğin auth ve cron haricindeki tüm facility’lerin info severity’e sahip olan loglarını bir yere kaydetmek istiyor olalım. Bu durumda aşağıdaki gibi bir kural girebiliriz.

*.info;mail.none;cron.none    /var/log/infos

Ya da örneğin hiç bir yerde mail facility’si olsun istemiyorsak konfigürasyon dosyasında kural satırlarının en üstüne şunu eklersek, hiç bir mail facility log’u yazılmaz.

mail.*    stop

NOT : Konfigürasyon dosyasını değiştirdikten sonra servisi reload’lamayı unutmayın :).


Merkezi Log Sunucusunun Hazırlanması

Bu örnekte merkezi bir log server’ı kuracağız.

Bunun için elimizde bir adet postfix ve bir adet wordpress server’ı olacak, bu iki sunucunun da log’larını ayrı bir server’da tutacağız.

Aşağıdaki görselde daha anlaşılır şekilde görebilirsiniz.

NOT : 3 server için de CentOS 7 tercih edilmiştir. Siz başka dağıtımlar tercih edebilirsiniz.


Log Server’da Yapılacak İşlemler

NOT : Anlatımın önceki adımlarında test amaçlı yapılan işlemleri silin lütfen :).

Şuana kadar rsyslog için /dev/log socket‘inden log’ları alıp, ilgili dosyalara yazdığını söyledik, hatta bu işlem için imuxsock modülünü kullandığını belirtik.

Şimdi aynı mantıkla, bu sefer bir socket üzerinden değil de TCP ve UDP üzerinden log’ların okunmasını ve ilgili dosyalar yazılmasını istiyoruz. Bunun için imtcp ve imudp modülleri kullanılır.

Biz bu anlatımda log’ların hedefe varıp varmadığından emin olmak istediğimizden dolayı TCP tercih edeceğiz. Bu yüzden dolayı Log Server’da modül olarak imtcp’yi load’lamalıyız.

[root@log ~#] vim /etc/rsyslog.conf

Konfigürasyon dosyasında imtcp modül kısmını yorum satırı dışına alarak aşağıdaki gibi yapın.

# Provides TCP syslog reception
$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514

Ardından servisi reload’layın.

[root@log ~#] systemctl force-reload rsyslog

Artık 514/TCP portu, rsyslog tarafından dinleniyor olmalı. Aşağıdaki gibi kontrol edebilirsiniz.

[root@log ~#] netstat -nlptu | grep "514"

Ayrıca firewall’da gerekli port’u açmamız gerekiyor. Aşağıdaki gibi açabilirsiniz.

[root@log ~#] firewall-cmd --zone=public --add-port=514/tcp
[root@log ~#] firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=514/tcp

Postfix ve Wordpress Server’da Yapılacak İşlemler

Şimdi Wordpress Server üzerinden, Log Server’a bir log atalım ve herhangi bir sorun var mı diye kontrol edelim.

[root@wordpress ~#] logger -T -n 192.168.2.140 -P 514 -p mail.info "Wordpress Server'dan gelen LOG."

Şimdi Log Server’da durumu kontrol edelim.

[root@log ~#] tail -f /var/log/maillog

Eğer Wordpress Server’ın tüm log’larını, Log Server’a yollamak istiyorsak aşağıdaki gibi bir satırı konfigürasyon dosyasına eklememiz yeterlidir. Fakat biz Log Server log’ları ile uzak server log’larının karışmasını istemediğimiz için bir adım daha uygulamamız gerekiyor; template !

NOT 1: Aynı satırı Postfix Server için de ekleyin.
NOT 2: Konfigürasyon dosyasını değiştirdikten sonra reload işlemini unutmayın.

*.*     @@192.168.2.140:514 # TCP
# *.*    @192.168.2.140:514 # UDP
[root@wordpress ~#] systemctl force-reload rsyslog

Template Kullanımı

Bizim kurmak istediğimiz yapıdaki amaç; Log Server’ın /var/log/remote dizini altında her uzak sunucu için ayrı klasör oluşması ve bunların altında uzak server log’larının saklanmasını sağlamak.

Bunun için template yapısını kullanacağız. [4]

Kullanacağımız template aşağıdaki gibi olacak. Bu iki satırı /etc/rsyslog.conf’da uygun bir yere ekleyin ve servisi reload’layın.

$template RemoteServersTamplate, "/var/log/remote/%hostname%/%syslogfacility-text%/%syslogseverity-text%.log"
*.*    ?RemoteServersTamplate

Postfix ve Wordpress Server’da test amaçlı birkaç log oluşturduğumuzda sorunsuz çalıştırğını gözlemliyoruz.


Expression-Based Filtreleme Kullanımı

Aslında burada aslında bir sorun var, gördüğünüz gibi local olan Log Server’ın log’ları da yazılmış ve log diye bir klasör oluşturulmuş. Biz bunu istemiyoruz. Bunu önlemek amacıyla Expression-Based Filtreleme uygulanabilir.

Bunun kullanımı şu şekildedir;

" if EXPRESSION then ACTION else ACTION "

Yani aslında Log Server’ın loglarını bu kural satırına uygulamak istemiyorsak şu şekilde yapmamız yeterlidir.

*.*    if $hostname != 'log' then ?RemoteServersTamplate

Tüm cihazlarda bir kaç log ürettikten sonra aşağıdaki sonucu gözlemliyoruz.


NOT : Yazı ile ilgili düşüncelerinizi yorum yazarak belirtirseniz sevinirim :)