TCP/IP

Kaynaklar
kevsersrca.github.io/blog/security/osi-katmanlari-ve-prokolleri/
en.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
networkstatic.net (çizimler)


TCP/IP Nedir ?

Transmission Control Protocol/Internet Protocol kısa ifadesi ile TCP/IP; bilgisayarların kendileri arasında nasıl iletişim kurduğunu belirleyen bir kurallar dizisidir. Verilerin nasıl paketleneceğini, gönderilmesini, alınmasını belirler ve pakette bozulma olup olmadığını tespit eder.

TCP/IP adından anlaşılacağı gibi TCP ve IP olmak üzere iki ayrı protokolün birleşimidir.

IP protokolü paketlere nereye gideceğini ve oraya nasıl gidileceğini söyler. Hedefe (destination) ulaşmak için arada başka bilgisayarı kullanmak gibi bir yönteme sahiptir.

TCP protokolü Internet’e bağlı network’lerde verilerin güvenilir şekilde iletilmesini sağlamaktan sorumludur. TCP, paketlerin hatalarını kontrol eder ve varsa yeniden gönderim taleplerini gönderir.


TCP/IP Layers (Katmanlar)

TCP/IP protokolü ile bir paket yollanacağında; gönderici yukardan aşağı olarak katmanları gezer ve paketi sarmallar (encapsulation). Alıcı paket aldığında ise aşağıdan yukarı doğru katmanları gezerek paketi açar.

TCP/IP protokolünün belli katmanları vardır. Bunlar;

  • Application Layer (Uygulama)
  • Transport Layer (Taşıma)
  • Internet Layer
  • Link (Veri Bağlantısı)
  • Physical Layer (Fiziksel)

Application Layer

Uygulama katmanı, kullanıcılara servis sağlayan protokolleri içerir. Örneğin HTTP protokolü üzerinden HTML formatında yazılmış bir sayfanın yollanması gibi.

Uygulama katmanı protokollerine; HTTP, FTP, SMTP, DHCP örnek verilebilir.

Uygulama katmanı protokolleri daha düşük katmanlardaki protokollere kara kutuymuş gibi davranır. Yani sadece I/O önemlidir, nasıl işlendiği değil.

Uygulama katmanı protokollerinin belli başlı port’ları vardır. HTTP 80, DNS 53, Telnet 23 gibi..

Transport Layer

Taşıma katmanı, uygulama katmanında gelen verinin taşınmasından sorumludur. Sorumluluğu kapsamında hata kontrolünü, akış kontrolünü, tıkanma kontrolünü gibi şeyler yapabilir. Taşıma katmanı protokolleri uygulama katmanı protokolünün port numarasını içerir.

İki tane taşıma katmanı protokolü vardır; TCP ve UDP

  • TCP ile kurulan bir bağlantılarda verinin hedefe ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir, veri bozulması minumum seviyededir. Bozulan paketler tekrar yıllanır. UDP’e göre daha yavaştır.

  • UDP ile kurulan bağlantılarda verinin hedefe ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmez, verinin bütünlüğü kontrol edilmez. TCP’e göre daha hızlıdır.

Internet Layer

Internet katmanında, paketler birden fazla network arasında taşınır. Bu işleme aynı zamanda routing de denir.
Taşıma katmanından gelen paket alınır, Kaynak ve Hedef IP adresleri ile sarılır (encapsulation). Ardından paket hedef gidebileceği network’ler arasından hedef network’e en yakın olanı seçer. Bu işlem hedef network’e varıncaya dek devam eder.

IPv4 protokolü ile oluşturulan IP’ler 32 bitten oluşur. Başka bir ifadeyle sekiz bitlik 4 rakamdan oluşur. Bu rakamlar, 0 ila 255 arasında değişir. Bu da 2^32 farklı adres demektir.

IPv6 protokolü IPv4’lerin yetmemesinden dolayı oluşturulmuştur. IPv4’ten farklı olarak IPv6, 128 bit genişliğindedir. Bu da 2^128 farklı adres demektir.

Paket kaynak ve hedef sistemin MAC adresleri ile birleştirilir. Ortaya çıkan frame Fiziksel Katmana yollanır.

Physical Layer

Fiziksel katman veriler sayısal hallerinde kablolar üzerinden aktarımı yapılır. Verilerin elektronik olarak iletimiyle ilgilenir. Veri paketleriyle, frame’lerle, adreslerle ya da verinin ulaşacağı hedef ile ilgilenmez.

Bu adımlardan sonra işlemin tam tersi gerçeleşerek hedef sistem veriyi alır.